Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

หน้าหลัก

จุดเด่นของโรงเรียน นานาชาติเดอะรีเจ้นท์

โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับแนวหน้าในประเทศไทยและเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในระดับภูมิภาคที่นำระบบ  Round Square มาใช้  โดยเราได้จัดการศึกษาระดับนานาชาติแบบองค์รวม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลภายใต้หลักสูตรของสหราชอาณาจักรและหลักสูตร International Baccalaureate